kamuoti

kamúoti, -úoja, -ãvo 1. tr. varginti, kankinti; neduoti ramybės, graužti: Kamãvo kamãvo (lamdė, niurkė) kačioką, ir reikė paskui ažkast – ažkamavo, nukamavo Ds. Aš tau duosiu – kad tu didelis, tai ir kamuosi man vaikus! Kp. Tokiu blogu keliu niekur nevažiuosiu – nenoriu arklio kamuoti Stlm. Chroniškas badas kamuoja milijonus proletarų kapitalo kraštuose (sov.) . Mane kamavo troškulys ir alkis P.Cvir. Gumbas jį kamúoja J. Anskį kamavo visokios mintys I.Simon. | refl.: Kumelė užvirtus kamavos ir nusikamavo Ds. Nesikamúok, mergele, dėl šelmio bernelio Lkš. 2. tr., intr. sunkiai dirbti, vargti, tarnauti, vergauti: Senovė[je] žmonys ponams kamãvo Kv. Seniau žmones ponui baudžiavą kamuot ėjo Mtl. Reikia kamúoti (pinti) keselį, ba ateina bulviakasys – nebus kur bulves renka Ds. | refl.: Tu viena kamúojies, o ką kiti veikia! Jrb. 3. tr. valgyti, smaližiauti: Ans tą tik ir tedirba, ka smetoną kiaurą dieną kamúo[ja] Slnt. Kas kits ten tas uogas kamãvo, ka ne tu Slnt. Vaikas teip kamúoja, taip kamúoja mėsą Skr. Tai jau kamúoji? Jrb. \ kamuoti; atsikamuoti; įkamuoti; iškamuoti; nukamuoti; parsikamuoti; prasikamuoti; prikamuoti; sukamuoti; užkamuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kamuoti — kamúoti vksm. Manè kamãvo troškulỹs ir al̃kis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • alinti — ãlinti, ina, ino (brus. гoлiць) tr. 1. Brs plėšti žemę, niokoti, liesinti: Svėrės žemę ãlina Rm. ^ Beržas daržą ãlina, kumelys – klėtį, o merga – namus Ds. | refl.: Netręšiant ãlinasi žemė Gs. 2. J varginti, kamuoti: Kam ãlini tokį jauną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsikamuoti — su vargu atkakti, atvažiuoti: Ė kaipgi tamsta tokiam kely ir atsikamavaĩ pas mus? Ds. kamuoti; atsikamuoti; įkamuoti; iškamuoti; nukamuoti; parsikamuoti; prasikamuoti; prikamuoti; sukamuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • baigti — baĩgti, ia, ė 1. tr., intr. eiti, varyti prie galo, pabaigos: Skynimas baigia mišku augti J.Jabl. Baigiù šienauti Jrb. Jau pašarą baigiù Jrb. Baigiu darbą SD43. Kad pradėjai, tai ir baik Lp. Dar turiu daržo kraščiuką, baigiamą kaupuot Skr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braniūkuoti — braniū̃kuoti, uoja, avo, braniūkuoti, uoja, ãvo 1. tr. vaikyti, varginti, kamuoti; plg. braniūkoti 4: Ką tu braniūkuoji tuos arklius par dieną, ar neleisi pasilsėt! Skr. Nebraniū̃kuok arklių! Snt. Kur tau duos arklius braniū̃kuoti tokiam kely!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bričyti — brìčyti, ija, ijo 1. žr. bričinti 1: Gana gana, kiek tu čia brìčysi PnmR. 2. tr. prk. neduoti ramybės, kamuoti, ėsti: Pati vyrą brìčija Tr. bričyti; užbričyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bručinti — brùčinti, ina, ino žr. bručyti. 1. tr. neduoti ramybės, varginti, kamuoti: Su ta skola jis man neduoda ramybės – brùčina ir brùčina An. Tiek kelio iškada tik arklys brùčinti! An. 2. refl. lįsti, skverbtis: Brùčinkis į vidų Rm. bručinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bručyti — brùčyti, ija, ijo, brūčyti 1. tr. versti daug dirbti, kamuoti: Aš brūčiju jį, t. y. varau ant darbo par daug J. 2. intr. daug dirbti, plušėti: Jis pinigų gali turėti – brùčija brùčija Pc. 3. tr. sunkiai nešti: Brūčyk akmenį J. 4. intr. sunkiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dičnyti — dìčnyti, ija ( yja), ijo ( yjo) tr. 1. lupti, mušti, dyžti: Dìčnyti yra plakti, dyžti J. 2. varginti, kamuoti: Tas ūktveris dìčnyja šeimyną, varo prie sunkių darbų be atlydos J. | refl.: Taip dičnydamosi (sunkiai dirbdama) trūkį gali gauti Šll …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dovyti — ×dõvyti, ija ( yja), ijo ( yjo) (plg. brus. дaвiць, rus. дaвить) 1. tr. Kp trankyti, mušti, daužyti: Kas ten duris dõvija? Ldk. Eik užkabink langines, kad vėjas teip nedovytų Brž. Nedõvyk tu jo: ir teip anas nepagali Slk. 2. tr. R, K kamuoti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.